Demeter ikupezekanso ndi mbeu za mgulu la nyemba monga

Demeter ikupezekanso ndi mbeu za mgulu la nyemba monga: / Demeter has the following range of legume seed: (in 1 kg bags)

  • Nyemba za – CHUMA / Sugarbeans – CHUMA
  • Mtedza wa CG7 / Groundnuts – CG7
  • Soya – TIKOLORE / Soyabeans – TIKOLORE
  • Khobwe / Cowpeas

Mbeu zonsezi ikupezekanso pa mtengo wabwino komanso ndi koponi posaonjezapo ndalama / All seed available against presentation of FISP coupon. No top-up

20181017_140616

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: